บทบาทของขดลวดอลูมิเนียมอโนไดซ์คืออะไร?

บทบาทของขดลวดอลูมิเนียมอโนไดซ์คืออะไร?

ขดลวดอะลูมิเนียมและโลหะผสมอะลูมิเนียมจะออกซิไดซ์ในอากาศ. แน่นอน, ฟิล์มออกไซด์ที่ผลิตบนพื้นผิวของอลูมิเนียมมีโครงสร้างอสัณฐาน, ซึ่งจะทำให้ผิวของโลหะอลูมิเนียมสูญเสียความเงาเดิมไป, แม้ว่าฟิล์มออกไซด์ธรรมชาติบริสุทธิ์ชั้นนี้จะทำให้ผิวของโลหะอะลูมิเนียมเกิด Passivation เล็กน้อยก็ตาม, แต่มันบางมาก, about 4-5nm, and has large porosity and poor physical properties. It cannot effectively prevent further corrosion of aluminum metal by various substances in the air.

ตัวอย่างเช่น, 1050 ขดลวดอลูมิเนียม is treated by anodic oxidation, which can make the surface of aluminum and aluminum alloy get a high-density film layer (from tens of microns to hundreds of microns) that is much thicker than the natural oxide film.

This layer of man-made oxide film is closed again, and the oxide film with no crystal structure is converted into an oxide film of modified epoxy resin, and the porosity is also closed, so that the gloss of the metal surface will not change for a long time, and the anti-corrosion properties , the impact toughness is gradually improved, and the appearance of decorative art can also be obtained after coloring. Because aluminum and metal products have many characteristics after anodizing, กระบวนการอโนไดซ์อลูมิเนียมใช้กันอย่างแพร่หลายในการรักษาพื้นผิวของโลหะอลูมิเนียม.