ข้อบกพร่องและวิธีแก้ไขของคอยล์อะลูมิเนียมรีดขึ้นรูป

ระหว่างการผลิตขดลวดอลูมิเนียม, เนื่องจากอุณหภูมิสูงของโลหะเหลวในกล่องด้านหน้า, การกระจายอุณหภูมิของขดลวดอลูมิเนียมจะไม่สม่ำเสมอเมื่อไหลเข้าสู่บริเวณหล่อและรีด, และโพรงของเหลวลึกที่อุณหภูมิท้องถิ่นสูงเกินไป. ในโซนกลิ้ง, เมื่อพื้นผิวของแผ่นเหล็กหล่ออยู่ในระดับต่ำในระดับของเหลวของกล่องหน้าทรอปิคอล, the static pressure is small, so that the supply of liquid metal in local areas in the casting and rolling zone is insufficient, and the hot-rolling speed is too fast, making the liquid metal in the rolling zone. Local areas in the casting wheel area are taken out by the casting rolls before the solidification is completed, forming a tropical zone.

Solutions to ขดลวดอลูมิเนียม problems
(1) Strictly control the smelting temperature, the melt temperature in the smelting furnace should be controlled below 760 ℃, and the melt stirring in the furnace should be strengthened to prevent local overheating of the melt.
(2) Under the premise of ensuring normal casting and rolling, appropriately reduce the melt temperature of the front box
(3) Reduce the casting and rolling speed, so that the casting and rolling speed is related to the melt temperature and the length of the casting and rolling zone.
Degree, casting and rolling series are consistent but the strength is suitable.
(4) Under the premise of ensuring normal casting and rolling, the liquid level of the front tank should be appropriately increased
Spend
(5) Improve the cooling strength of casting and rolling. When the existing casting and rolling equipment is fixed, the cooling strength can be ensured by reducing the temperature of the cooling water in the rolling cycle, increasing the water flow, and increasing the water pressure.
(6) โดยทั่วไป, increasing the length of the casting and rolling zone can increase the casting and rolling speed. ดังนั้น, in actual production, it is often desirable to increase the length of the casting and rolling zone to increase the casting and rolling speed and thereby improve the productivity. อย่างไรก็ตาม, increasing the length of the casting and rolling zone must simultaneously increase the But strength.